Regulamin Szkoły Tańca Moniki Pyś

09.06.2006

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Moniki Pyś jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w całym kursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania kursu, w dowolnym terminie, w przypadku niedostatecznej liczby uczestników kursu. Ustala się, iż minimalna liczba uczestników potrzebnych do zorganizowania i przeprowadzenia kursu to 8 osób, które opłaciły kurs.

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapłaty na pierwszych zajęciach.

5. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem „4” Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.

6. Organizator ma prawo do zmian grafiku zajęć, o którym poinformuje wcześniej kursantów.

7. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zmienić ich termin w wyjątkowych sytuacjach.

8. W przypadku, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia ani nie mogą one odbyć się w terminie późniejszym.

9. O opuszczenie kursu mogą zostać poproszone osoby, które nie opłacą kursu, będą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia.

10. Osoba zapisująca się na kurs jest świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Organizator kursu ani instruktor nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych. Szkoła Tańca Moniki Pyś nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

11. Uczestnicy biorący udział w pokazach tanecznych oraz innych imprezach organizowanych przez Szkołę Tańca Moniki Pyś jednocześnie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w postaci materiałów filmowych i fotograficznych na internetowych kanałach szkoły.

12. Organizator i instruktor nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w miejscu zajęć.

13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zaleceń właściciela pomieszczeń, z których korzystać będą podczas trwania kursu.

14. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe lub taneczne (z wyłączeniem obuwia rysującego parkiet).

15. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

16. Regulamin RODO (zobacz)

17. Szkoła Tańca Moniki Pyś zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.