Regulamin RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca Monika Pyś, z siedzibą w Czerwonaku 62-004, ul. Poziomkowa 2, NIP: 7811015393, REGON: 630431436 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
– imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Tańca Monika Pyś. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Szkoła Tańca Monika Pyś, 62-004 Czerwonak, ul. Poziomkowa 2 lub mail: monika@taniec-monika.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Szkoła Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Szkoły Tańca Moniki Pyś.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie www lub w naszych placówkach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt mailowy pod adresem: monika@taniec-monika.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

Szkoła Tańca Monika Pyś, 62-004 Czerwonak, ul. Poziomkowa 2

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Szkoła Tańca Monika Pyś