Regulamin Szkoły Tańca Moniki Pyś

1. Warunkiem uczestnictwa w kursach tańca w Szkole Tańca Moniki Pyś, a także warunkiem korzystania z sali tanecznej jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w całym kursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania kursu, w dowolnym terminie, w przypadku niedostatecznej liczby uczestników kursu. Ustala się, iż minimalna liczba uczestników potrzebnych do zorganizowania i przeprowadzenia kursu to 8 osób, które opłaciły kurs.

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapłaty na pierwszych zajęciach.

5. Organizator ma prawo do zmian grafiku zajęć, o którym poinformuje wcześniej kursantów.

6. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zmienić ich termin w wyjątkowych sytuacjach.

7. W przypadku, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia ani nie mogą one odbyć się w terminie późniejszym.

8. O opuszczenie kursu mogą zostać poproszone osoby, które nie opłacą kursu, będą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Osoba zapisująca się na kurs jest świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Organizator kursu ani instruktor nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.

10. Organizator i instruktor nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w miejscu zajęć.

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zaleceń właściciela pomieszczeń, z których korzystać będą podczas trwania kursu.

12. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe lub taneczne (z wyłączeniem obuwia rysującego parkiet).